Kto sme

Vyššie predstavené ženských rehoľných spoločností a spoločností apoštolského života na území Slovenska s ohľadom na čl. 23 dekrétu II. Vatikánskeho koncilu Perfectae caritatis a CIC 708 – 709 vytvárajú Konferenciu vyšších predstavených ženských rehôľ (ďalej KVPŽR) na Slovensku. KVPŽR má svoje stanovy schválené Svätou Stolicou, od ktorej získava i postavenie verejnej cirkevno-právnickej osoby a zostáva pod jej zvrchovaným vedením.